หน้าหลัก | ส่วนรับผิดชอบ | วิสัยทัศน์ | สัญลักษณ์องค์กร | ติดต่อเรา

  เกี่ยวกับเรา

  ร้านค้า O-TOP

  ฐานการเรียนรู้

  Facebook

 
ส่วนบังคับการและสนับสนุน
 

ร.อ.ชยพล ทองน้อย หัวหน้านายทหารธุรการ / การเงิน
จ.ส.อ.ไตรรงค์ สุขวัฒน จ่ากองศูนย์การเรียนรู้
จ.ส.อ.ธวัชชัย ชูชีพ เจ้าหน้าที่ธุรการ

ส่วนวิทยากร
จ.ส.ต.วัชรากรณ์ ช่วยพันธ์  : ฐานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ร.๙
จ.ส.อ.ไตรรงค์ สุขวัฒน์  : ฐานนิทรรศการศิลปาชีพ
    จ.ส.อ.ชวน กลองสูงเนิน : ฐานการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์
จ.ส.อ.ณัฐวัจน์ หมั่นสาร : ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงกบ
ส.อ.อาณัฐ แขมภูเขียว : ฐานการเรียนรู้การขยายพันธุ์ปลานิล
จ.ส.อ.กฤษดากร กรองไตร : ฐานการเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือน
ส.ท.อิสระ  รุ่งสันเทียะ : ฐานการเรียนรู้การทำปุ๋ยหมักชีวภาพ
ส.ท.กฤษฎา  ธรรมเจริญ : อุโมงค์แห่งการเรียนรู้
จ.ส.อ.รุ่งโรจน์ ดอนจังหรีด : ฐานการเรียนรู้การเพาะเห็ด,
ฐานการเรียนรู้การปลูกมะนาวในวงบ่อซีเมนต์

 
 
 
  ......................................................................................................................................................................................................................................................
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิบเอกวัชรากรณ์ ช่วยพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : watcharakorn2532@gmail.com