หน้าหลัก | ส่วนรับผิดชอบ | วิสัยทัศน์ | สัญลักษณ์องค์กร | ติดต่อเรา

  เกี่ยวกับเรา

  ร้านค้า O-TOP

  ฐานการเรียนรู้

  Facebook

 
ส่วนบังคับการและสนับสนุน
 

ร.ท. ธนาวัฒน์ ก้อนคำ หัวหน้านายทหารธุรการ / การเงิน
จ.ส.อ. สายชล ปรุงกระโทก จ่ากองศูนย์การเรียนรู้
จ.ส.อ. ธวัชชัย ชูชีพ เจ้าหน้าที่ธุรการ
ส.อ. วัชรากรณ์ ช่วยพันธ์ จนท.เทคโนโลยีสารสนเทศ
จ.ส.อ. ชวน กลองสูงเนิน จนท.สนับสนุน

ส่วนวิทยากร
 

พ.ต. สมภูมิ  ชินนอก     ฐานน้ำหมักชีวภาพและสมุนไพรไล่แมลง
ร.อ. สมหมาย  ฆ้องนอก  ฐานการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์
ร.ท. บุญหนา บุญประสพ ฐานปุ๋ยหมักชีวภาพ
จ.ส.อ. นิยม ศรีวงศ์ศา      ฐานนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ
จ.ส.อ. ไตรรงค์ สุขวัฒน์   ฐานนิทรรศการศิลปาชีพ
ส.อ. ประยุทธ ปัดไธสง       ฐานขยายพันธุ์ปลานิล, ฐานเลี้ยงกบ,
                                     ฐานสมุนไพรตามธาตุ, หลุมพอเพียง

จ.ส.อ. กฤษดากร กรองไตร ฐานเลี้ยงไส้เดือน
จ.ส.อ. เจษฏาพร ทิพย์โภชน์ ฐานการเพาะเห็ด
                                             ฐานการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

                                             ฐานการเลี้ยงจิ้งหรีด
ส.ต. อิสระ  รุ่งสันเทียะ       โครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา   ฐานบัญชีครัวเรือน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา   ฐานการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์

ส่วนบ้านพักสวัสดิการ
 

ร้อยเอก ชัยญา  ตาลพุดซา    นายทหารธุรการส่วนบ้านพัก
ร้อยตรี ประเสริฐ ผ่องจันทึก
จ่าสิบเอก สุเขต ใจสูงเนิน
จ่าสิบเอก ศุภลักษณ์ ปุราชะโก


 
 
 
  ......................................................................................................................................................................................................................................................
ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
สิบเอกวัชรากรณ์ ช่วยพันธ์
ติดต่อผู้ดูแลระบบ : watcharakorn2532@gmail.com