ส่วนรับผิดชอบ

ส่วนบังคับการและสนับสนุน

1. ร.ท. ธนาวัฒน์ ก้อนคำ  หัวหน้านายทหารธุรการ / การเงิน
2. จ.ส.อ. สายชล ปรุงกระโทก  จ่ากองศูนย์การเรียนรู้
3. จ.ส.อ. ธวัชชัย ชูชีพ  เจ้าหน้าที่ธุรการ
4. จ.ส.อ. ชวน กลองสูงเนิน  จนท.สนับสนุน

ส่วนวิทยากร

1) ร.อ. สมหมาย  ฆ้องนอก   หัวหน้าส่วนวิทยากร/ฐานการเรียนรู้พลังงานแสงอาทิตย์
2) ส.อ.วัชรากรณ์ ช่วยพันธ์   ฐานนิทรรศศูนย์การเรียนรู้ฯ
3) จ.ส.อ. ไตรรงค์ สุขวัฒน์    ฐานนิทรรศการศิลปาชีพ
4) จ.ส.อ. ประยุทธ ปัดไธสง        ฐานขยายพันธุ์ปลานิล, ฐานเลี้ยงกบ,
                                      ฐานสมุนไพรตามธาตุ, หลุมพอเพียง

5) จ.ส.อ. กฤษดากร กรองไตร  ฐานเลี้ยงไส้เดือน
6) จ.ส.อ. เจษฏาพร ทิพย์โภชน์  ฐานการเพาะเห็ด
                                             ฐานการปลูกมะนาวในบ่อซีเมนต์

                                             ฐานการเลี้ยงจิ้งหรีด
7) ส.ต. อิสระ  รุ่งสันเทียะ        โครงการ ๑ ไร่ ๑ แสน
8) ส.ท.กฤษฎา ธรรมเจริญ
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์นครราชสีมา   ฐานบัญชีครัวเรือน
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดนครราชสีมา    ฐานการเรียนรู้ด้านการสหกรณ์