โครงการขยะให้ชีวิต… เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม…

โครงการขยะให้ชีวิต… เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม… ของสำนักการลูกเสือ ยุวกาชาด และกิจกรรมนักเรียน สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงศึกษษธิการ โดยโรงเรียนภายในจังหวัดนครราชสีมา ส่งนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนละ 2 คน มีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ประมาณ 100 คน จัดโดย สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครราชสีมา ในระหว่างวันที่ 13-14 สิงหาคม 2563 ณ ศูนย์การเรียนรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงฯ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ