วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์

มุ่งสู่ความเป็นเลิศในการจัดการเรียนรู้ฯ ตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ  ภายใต้ระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

———————————————————————————————-

วัฒนธรรมองค์กร (SMILE)

S   : Smile              มีจิตบริการ  ยิ้มแย้ม

M : Marvelous     ทำงานอย่างมืออาชีพ  คิดนอกกรอบ

I   : Impress          ให้บริการอย่างประทับใจ

L  : Lively             มีชีวิตชีวา  มีความเป็นกันเองในการให้บริการ

E  : Excellence     มีความเป็นเลิศในการบริการและด้านนวัตกรรม